Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

0

Onderzoeksprojecten

Kennis over duurzaam financieel management ontwikkelen we door onderzoek. Dat doen we in samenwerking met het bedrijfsleven. Heeft u ook een vraag over duurzaam financieel management in relatie tot uw business? Neem dan contact op met het lectoraat.

De afgelopen periode voerden studenten onder begeleiding van docenten de volgende onderzoeken uit:

essay kredietcrisisOorzaken en gevolgen van de kredietcrisis. Opdrachtgever: lectoraat Duurzaam Financieel Management. Begeleidend docent: Ton Hanema. Veel economen waren de afgelopen jaren aan het woord om zicht te krijgen op de oorzaken en gevolgen van de kredietcrisis. Dat leverde verschillende inzichten op. Student Terence Froma zocht voor het lectoraat uit welke oorzaken en gevolgen nu allemaal voorbij kwamen en hoe deze samenhingen. Zijn essay kun je hier lezen.

rentederivaten afbeelding

Rentederivaten en zorgplicht: waar zitten exact de knelpunten en wat is de rol van de bank? Opdrachtgever: lectoraat Duurzaam Financieel Management. Begeleidend docent: Peter Drent.
De hoofdvraag die centraal stond tijdens dit onderzoek: Welke knelpunten hebben rentederivaten en in hoeverre is de zorgplicht van banken nageleefd bij het afsluiten van deze rentederivaten? Gedurende het onderzoek bleek dat er met name gebruik gemaakt is van de renteswap in combinatie met een variabel rentende lening. Gebleken uit de interviews is dat de afnemers van renteswaps niet altijd op de hoogte waren van de marktwaarde en de mogelijke gevolgen hiervan. Een aanbeveling aan het lectoraat is om de marktwaarde van een derivaat uit te leggen en te toetsen tijdens het volgen van het vak Treasury. Een andere aanbeveling is om tijdens de lessen Externe Verslaggeving aandacht te schenken aan het feit dat kostprijs-hedge accounting ook toegepast kan worden bij rente-instrumenten.

onderzoek crowdfunding

Het fenomeen crowdfunding wordt inzichtelijk gemaakt en er wordt gekeken wat de beweegredenen zijn voor crowdfunding. Opdrachtgever: lectoraat Duurzaam Financieel Management. Begeleidend docent: Henk de Boer.

In 2010 is een aantal innovatieve mensen in Nederland begonnen met een alternatieve manier van financiering. Een belangrijke reden voor het ontstaan van een alternatieve manier van financiering is het uitbreken van de kredietcrisis in 2008. Waarom is crowdfunding opgericht? Wat voor plek heeft crowdfunding bij de grote banken? En verder, wat zijn de risico’s voor de geldlener en investeerder?

drinkbekers

Wat is de beste drinkbeker voor het Martini ziekenhuis als het gaat om duurzaamheid, kosten en afvalreductie? Opdrachtgever: Martini ziekenhuis. Begeleidend docent: Sonni Jensen.

Er is gekeken naar het huidige drinkbekerbeleid van het Martini ziekenhuis. Daarna is er onderzocht wat de meest geschikte drinkbeker zou zijn voor het Martini ziekenhuis. Aspecten als afbreekbaarheid, recyclebaarheid, milieudruk en kosten zijn getoetst op verschillende soorten bekers. De aanbeveling voor het Martini ziekenhuis is dat de recyclebare Bio kartonnen drinkbeker met een PLA-coating het meest geschikt is. Voor het personeel zouden de glazen drinkbekers gehouden moeten worden. Ook is er gekeken wat de gevolgen zijn van dit advies.

samenvatting duurzaam beleggen pensioenfondsen

Op welke wijze kan Deloitte haar klanten, zijnde pensioenfondsen, beter adviseren als het gaat om de transparantie in de verslaglegging over het duurzaam beleggingsbeleid? Opdrachtgever: Deloitte. Begeleidend docent: Joep Sillen.

Hoe kan de transparantie over het beleggingsbeleid onder pensioenfondsen verbeterd worden? Op welke manier rapporteren pensioenfondsen over hun duurzaam beleggingsbeleid? Hoe is het gesteld met de transparantie in de verslaglegging aangaande het duurzaam beleggingsbeleid onder pensioenfondsen? Wat is de rol van de controlerende accountant bij het beoordelen van verantwoord beleggen verslagen? Een aanbeveling is multidisciplinaire teams samen te stellen van accountants en materiedeskundigen. De controlerende accountant verleent assurance over niet-financiële informatie. Dit bevordert de transparantie in de verslaglegging.

adviseren over duurzame energie Accon avmIn het rapport “Adviseren over duurzame energie” is het proces om door Accon avm een nieuwe dienst aan te kunnen bieden beschreven. Opdrachtgever: Accon avm. Begeleidend docent: Maarten Stehouwer Hoe kan Accon avm zijn klanten gaan adviseren over het investeren in duurzame energie?Is er behoefte aan advies inzake duurzame energie onder klanten van Accon avm? Er is een adviestool ontwikkeld en de implementatiefase is beschreven. Middels een pilot is het gebruik van de adviestool getest.

de toon aan de top

De toon aan de top is een actueel onderwerp in de accountancywereld. Veel accountants hebben aangegeven geen idee te hebben wat de toon aan de top precies inhoudt en hoe zij hiermee om moeten gaan. Wat betekent toon aan de top eigenlijk voor het eigen kantoor? Opdrachtgever: Lectoraat Duurzaam Financieel Management. Docent: Linda Rutkens RA

Het doel van dit onderzoek is het begrip toon aan de top te doorgronden. Hoe kan de toon aan de top bij accountantskantoren geformuleerd én gemeten worden? Uit welke dimensies bestaat toon aan de top? Op welke wijze kunnen deze dimensies gemeten worden? Hoe kunnen de voorgaande bevindingen geïmplementeerd worden in een meetinstrument?


 

14_1_Martini duurzaam printen

Een efficiënter en duurzamer Martini Ziekenhuis: onderzoek naar een besparend printbeleid. Opdrachtgever: Martini Ziekenhuis. Begeleidend docent: Henk Boer

Dit rapport doet verslag van het onderzoek dat gedaan is naar het gebruik en de kosten van de multifunctionals binnen het Martini Ziekenhuis. Daarnaast is er advies gegeven over hoe er efficiënter en duurzamer geprint kan worden. Onderzoek is gedaan naar welke afdelingen over de afgelopen 2 jaar de meeste kosten hebben gemaakt.

Koplopers draagvlakHaalbaarheid van een koplopermarktplaats. Opdrachtgever: Koploperproject. Begeleidend docent: Harry de Vries In Friesland is een netwerk ontstaan van zo’n 140 duurzame bedrijven en (non-profit) organisaties, die gezamenlijk stappen zetten richting duurzaamheid en versterking van de regionale economie. Dit gebeurt onder de noemer van het koploperproject. Het doel van onderzoeksproject was het meten van draagvlak  voor de invoering van een Koplopermarktplaats. Via deze marktplaats kunnen koplopers hun producten en diensten  afnemen en aanbieden. Dit zou tevens de samenwerking onderling kunnen versterken. Onder de koplopers is een enquête uitgezet en zijn enkele diepte-interviews gehouden.

Koplopers opbrengstenMeervoudige waardecreatie bij de ‘Koploperprojecten’. Opdrachtgever: Koploperproject. Begeleidend docent: Harry de Vries

In Friesland is een netwerk ontstaan van zo’n 140 duurzame bedrijven en (non-profit) organisaties, die gezamenlijk stappen zetten richting duurzaamheid en versterking van de regionale economie. Dit gebeurt onder de noemer van het koploperproject. Wat hebben deze projecten nu eigenlijk aan waarde opgeleverd voor de deelnemers? Dit rapport onderzocht deze vraag middels een enquête onder de koplopers op de volgende punten: Proces, goed bestuur, people, planet, profit en het Koploperproject zelf.

Martini afval OKAfvalreductie op de O.K. afdeling van het Martini Ziekenhuis. Opdrachtgever: Martini Ziekenhuis. Begeleidend docent: Sonni Jensen

Het doel van dit project was om de mogelijkheden voor afvalreductie op de O.K. in kaart te brengen. Er is middels interviews en metingen op de O.K. in kaart gebracht welke soorten afval er op deze afdeling zijn, de hoeveelheid en het logistieke proces. Tevens zijn er aanbevelingen gedaan voor verbetering.

Phusis interactieSpreken we hier dezelfde taal? Zoeken naar control in drie zorgorganisaties. Opdrachtgever: Stichting Phusis en het lectoraat DFM. Begeleidend docent: Linda Rutkens-Oudman

Stichting Phusis is een kleinschalige woon- en werkcombinatie voor mensen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Zij lijken met minder middelen meer te kunnen bereiken. Een veronderstelling is dat de wijze van ‘management control’ hierin een rol speelt. Vanboeijen en De Zijlen hebben aan de directeur van Phusis gevraagd om zijn werkwijze ook bij een onderdeel van hun organisatie toe te passen. De directeur heeft vervolgens het lectoraat gevraagd een vooronderzoek te doen om de verschillende controlpatronen in kaart te brengen. Middels ‘waardevrij evalueren’ (met begeleiding van Strange BV) zijn incidenten in kaart gebracht en is onderzocht hoe managers en medewerkers proberen in control te komen bij deze incidenten.

MVO verzekeraars

Toegevoegde waarde van MVO voor verzekeraars.  Opdrachtgever: Het lectoraat DFM. Begeleidend docent: Ton Hanema

Dit rapport staat in het teken van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij verzekeringsmaatschappijen in Noord-Nederland. Met behulp van de ISO 26000 thema’s heeft de honoursstudent vier verzekeringsmaatschappijen in Noord-Nederland langs de MVO-meetlat gelegd. De conclusie is dat MVO nog niet centraal op de agenda staat bij deze maatschappijen, terwijl de samenleving hier wel om vraagt.

Er zijn nog meer onderzoeken gedaan, deze worden in de loop van de tijd toegevoegd.

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *